Πολιτική προστασίας δεδομένων

Έκδοση: 04.11.2021

Η παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων σας ενημερώνει για το είδος, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων (εφεξής επίσης “δεδομένα”). Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που έχουν προσωπική αναφορά σε εσάς, π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η συμπεριφορά του χρήστη σας.  Προκειμένου να καταστήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας κατανοητή για εσάς, θα θέλαμε να σας παράσχουμε τις ακόλουθες πληροφορίες για να αποκτήσετε μια γενική εικόνα της επεξεργασίας των δεδομένων μας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η δίκαιη επεξεργασία, η παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων περιέχει γενικές πληροφορίες σχετικά με τον χειρισμό των δεδομένων σας από εμάς, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (DSGVO) και τον γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο για την προστασία δεδομένων (BDSG).

Υπεύθυνη για την επεξεργασία δεδομένων στον ιστότοπό μας είναι η Watershed e.V. και Watershed Greece MKO.

Γενικές πληροφορίες

1. Επικοινωνία

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση

Watershed e.V.

Mechternstr. 33, 50823 Κολωνία, Γερμανία

Watershed Greece MKO, El. Βενιζέλου 21, 81100 Μυτιλήνη, Ελλάδα

E-mail: [email protected]

2. Νομικό πλαίσιο

Ο όρος “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα”, όπως χρησιμοποιείται στη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, αναφέρεται σε όλες τις πληροφορίες που αφορούν ένα ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, ιδίως τον γερμανικό νόμο περί προστασίας δεδομένων (DSGVO), ο οποίος βασίζεται στον ευρωπαϊκό γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων (GDPR), και τον γερμανικό ομοσπονδιακό νόμο περί προστασίας δεδομένων (BDSG). Η επεξεργασία δεδομένων από εμάς πραγματοποιείται μόνο βάσει νόμιμης άδειας. Επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 15 παράγραφος 3 του γερμανικού νόμου περί τηλεπικοινωνιών ή άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων), για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή κατόπιν αιτήματός σας για την εκτέλεση προσυμβατικών μέτρων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων), για την εκτέλεση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων). 6 (1) (γ) DSGVO) ή εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας ή των έννομων συμφερόντων τρίτου, εκτός εάν υπερισχύουν τα συμφέροντά σας ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (άρθρο 6 (1) (στ) DSGVO).

Εάν υποβάλετε αίτηση για μια κενή θέση εργασίας ή ως εθελοντής στις οργανώσεις μας, επεξεργαζόμαστε επίσης τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σας για να αποφασίσουμε σχετικά με τη σύναψη σχέσης εργασίας ή συμφωνίας εθελοντικής υπηρεσίας (άρθρο 26 παράγραφος 1 πρόταση 1 BDSG).

3. Διάρκεια αποθήκευσης δεδομένων

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις ακόλουθες σημειώσεις, αποθηκεύουμε τα δεδομένα μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την επίτευξη του σκοπού της επεξεργασίας ή για την εκπλήρωση των συμβατικών ή νομικών υποχρεώσεών μας. Τέτοιες νομικές υποχρεώσεις διατήρησης μπορεί να απορρέουν ιδίως από κανονισμούς του εμπορικού ή φορολογικού δικαίου.

4. Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων

Χρησιμοποιούμε ανατεθειμένους παρόχους υπηρεσιών για επιμέρους εργασίες επεξεργασίας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τη φιλοξενία ιστοσελίδων, τη συντήρηση και υποστήριξη συστημάτων πληροφορικής, μέτρα μάρκετινγκ ή υπηρεσίες διάθεσης αρχείων και φορέων δεδομένων. Οι εν λόγω πάροχοι υπηρεσιών επεξεργάζονται τα δεδομένα μόνο σύμφωνα με ρητές οδηγίες και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να εγγυώνται τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. Επιπλέον, ενδέχεται να διαβιβάσουμε προσωπικά δεδομένα των δωρητών ή των αιτούντων μας σε φορείς όπως οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι υπηρεσίες παράδοσης, η τράπεζα του οίκου μας, ο φορολογικός σύμβουλος/ελεγκτής ή οι φορολογικές αρχές.

5. Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες

Η επίσκεψη στον ιστότοπό μας ενδέχεται να συνεπάγεται τη διαβίβαση ορισμένων προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες στις οποίες δεν ισχύει το DSGVO. Η εν λόγω διαβίβαση πραγματοποιείται με επιτρεπτό τρόπο, εφόσον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαπιστώσει ότι απαιτείται επαρκές επίπεδο προστασίας δεδομένων σε μια τέτοια τρίτη χώρα. Εάν δεν υπάρχει τέτοια απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα πραγματοποιείται μόνο εάν υπάρχουν κατάλληλες εγγυήσεις σύμφωνα με το άρθρο 46 του DSGVO ή εάν πληρούται μία από τις προϋποθέσεις του άρθρου 49 του DSGVO.

Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά παρακάτω, χρησιμοποιούμε τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της ΕΕ για τη διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εκτελούντες την επεξεργασία σε τρίτες χώρες ως κατάλληλες εγγυήσεις: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32010D0087#

6. επεξεργασία κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με το άρθρο 6. 15 έως 22 DSGVO

Εάν ασκήσετε τα δικαιώματά σας σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 22 του γερμανικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων (DSGVO), θα επεξεργαστούμε τα διαβιβαζόμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα με σκοπό την εφαρμογή αυτών των δικαιωμάτων από εμάς και προκειμένου να είμαστε σε θέση να το αποδείξουμε. Θα επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αποθηκεύουμε μόνο για τον σκοπό της παροχής πληροφοριών και της προετοιμασίας τους για τον σκοπό αυτό και για τον σκοπό του ελέγχου της προστασίας δεδομένων και θα περιορίσουμε διαφορετικά την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 18 DSGVO. Οι εν λόγω πράξεις επεξεργασίας βασίζονται στη νομική βάση του άρθ. 6 παρ. 1 lit. c) DSGVO σε συνδυασμό με. Art. 15 έως 22 DSGVO και § 34 παρ. 2 BDSG.

7. Τα δικαιώματά σας

Ως ενδιαφερόμενο πρόσωπο, έχετε το δικαίωμα να διεκδικήσετε τα προσωπικά σας δικαιώματα εναντίον μας. Ειδικότερα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

– Σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 15 DSGVO και § 34 BDSG, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με το αν και, αν ναι, σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν ή όχι.

– Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα σας σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 16 DSGVO.

– Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 17 DSGVO και § 35 BDSG.

– Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 3 του DSGDSG. 18 DSGVO.

– Έχετε το δικαίωμα, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 20 DSGVO, να λάβετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και τα οποία μας έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινό και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλον υπεύθυνο.

– Εάν μας έχετε δώσει ξεχωριστή συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων, μπορείτε να ανακαλέσετε αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 7 (3) DSGVO. Μια τέτοια ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

– Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων παραβιάζει τις διατάξεις του DSGVO, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή σύμφωνα με το άρθρο 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 77 DSGVO.

8. Δικαίωμα ένστασης

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21 (1) DSGVO, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη νομική βάση του άρθρου 21 του DSGVO. 6 (1) ε) ή στ) DSGVO για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης, μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 21 (2) και (3) DSGVO.

9. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

[email protected]

Patrik Veltins, Watershed e.V., Mechternstr. 33, 50823 Κολωνία, Γερμανία
Patrik Veltins, Watershed Greece, Ελ. Βενιζέλου 21, 81100 Μυτιλήνη, Ελλάδα

Επεξεργασία δεδομένων στην ιστοσελίδα μας

Η Watershed e.V. και η Watershed Greece MKO λειτουργούν έναν ιστότοπο και σελίδες κοινωνικής δικτύωσης μέσω των οποίων απευθυνόμαστε στα μέλη μας, στους δωρητές, στους αιτούντες, στους εθελοντές και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας, συλλέγουμε τις πληροφορίες που παρέχετε. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπο, συλλέγουμε αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, η διεύθυνση IP θεωρείται επίσης ως προσωπικό δεδομένο. Μια διεύθυνση IP εκχωρείται σε κάθε συσκευή που συνδέεται στο διαδίκτυο από τον πάροχο διαδικτύου, ώστε να μπορεί να στέλνει και να λαμβάνει δεδομένα.

1. Webhosting και επεξεργασία αρχείων καταγραφής διακομιστή

Για τη λειτουργία του ιστότοπού μας χρησιμοποιούμε τον πάροχο Hetner Online GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, στον διακομιστή του οποίου αποθηκεύονται οι σελίδες μας στο Διαδίκτυο και διατίθενται για ανάκτηση στο Διαδίκτυο (φιλοξενία). Κατά τη διάρκεια της καθαρά ενημερωτικής χρήσης της ιστοσελίδας μας, η Hetzner αποθηκεύει πρώτα αυτόματα (δηλαδή όχι μέσω εγγραφής) γενικές πληροφορίες που το πρόγραμμα περιήγησής σας διαβιβάζει στον διακομιστή μας. Αυτές περιλαμβάνουν από προεπιλογή: τύπο/έκδοση προγράμματος περιήγησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, σελίδα στην οποία έγινε πρόσβαση, τη σελίδα που επισκεφτήκατε προηγουμένως (URL παραπομπής), διεύθυνση IP, ημερομηνία και ώρα του αιτήματος του διακομιστή και κωδικό κατάστασης HTTP. Η επεξεργασία διενεργείται για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας και βασίζεται στη νομική βάση του Άρθρου. 6 (1) (στ) DSGVO. Η επεξεργασία αυτή εξυπηρετεί την τεχνική διαχείριση και την ασφάλεια του ιστότοπου. Τα αποθηκευμένα δεδομένα διαγράφονται μετά από επτά ημέρες, εκτός εάν υπάρχει δικαιολογημένη υποψία παράνομης χρήσης βάσει συγκεκριμένων ενδείξεων και η περαιτέρω εξέταση και επεξεργασία των πληροφοριών είναι απαραίτητη για το λόγο αυτό. Δεν είμαστε σε θέση να σας ταυτοποιήσουμε ως υποκείμενο των δεδομένων από τις αποθηκευμένες πληροφορίες. Συνεπώς, τα άρθρα 15 έως 22 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων δεν εφαρμόζονται σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού για την προστασία των δεδομένων, εκτός εάν παρέχετε πρόσθετες πληροφορίες που επιτρέπουν την ταυτοποίησή σας προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας που ορίζονται στα εν λόγω άρθρα. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Hetzner στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Hetzner: https://www.hetzner.de/rechtliches/datenschutz.

2. Δυνατότητες επικοινωνίας και ερωτήματα

Εάν μας στείλετε μήνυμα μέσω του παρεχόμενου ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επικοινωνίας, θα επεξεργαστούμε τα διαβιβαζόμενα δεδομένα με σκοπό να απαντήσουμε στο ερώτημά σας. Εάν το αίτημά σας κατευθύνεται προς τη σύναψη ή την εκτέλεση σύμβασης μαζί μας, το άρθρο 4 του ν. 6 (1) (β) DSGVO αποτελεί τη νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων. Διαφορετικά, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα με βάση το έννομο συμφέρον μας να επικοινωνήσουμε με το πρόσωπο που υποβάλλει το ερώτημα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι τότε το άρθρ. 6 (1) (στ) DSGVO.

3. Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες στον ιστότοπό μας. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται από το πρόγραμμα περιήγησής σας όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας. Αυτό προσδιορίζει το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείται και μπορεί να αναγνωριστεί από διακομιστές ιστού. Έχετε πλήρη έλεγχο της χρήσης των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies στις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας ανά πάσα στιγμή ή να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του προγράμματος περιήγησής σας καταρχήν ή για ορισμένες περιπτώσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το θέμα είναι διαθέσιμες από την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία για την Ασφάλεια Πληροφοριών: https://www.bsi-fuer-buerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/Cookies/cookies_node.html.

Η χρήση των cookies είναι εν μέρει τεχνικά απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπού μας και επομένως επιτρέπεται χωρίς τη συγκατάθεση του χρήστη. Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιούμε cookies για να προσφέρουμε ειδικές λειτουργίες και περιεχόμενο, καθώς και για σκοπούς ανάλυσης και μάρκετινγκ. Σε αυτά ενδέχεται να περιλαμβάνονται και cookies από τρίτους παρόχους (τα λεγόμενα cookies τρίτων). Χρησιμοποιούμε τέτοια τεχνικά περιττά cookies μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 TMG ή το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τους σκοπούς, τους παρόχους, τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες, τα αποθηκευμένα δεδομένα και την περίοδο αποθήκευσης των μεμονωμένων cookies στις ρυθμίσεις του εργαλείου διαχείρισης της συγκατάθεσής μας.

4. Διαχείριση συναίνεσης

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί ένα πανό διαχείρισης συγκατάθεσης για τον έλεγχο των cookies. Το πανό διαχείρισης συγκατάθεσης επιτρέπει στους χρήστες του ιστότοπού μας να δώσουν τη συγκατάθεσή τους για ορισμένες διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων ή να ανακαλέσουν μια δοθείσα συγκατάθεση. Επιβεβαιώνοντας το κουμπί “Αποδέχομαι” ή αποθηκεύοντας τις μεμονωμένες ρυθμίσεις των cookies, συναινείτε στη χρήση των σχετικών cookies. Η νομική βάση σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων είναι η συγκατάθεσή σας κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 6 (1) α) DSGVO.

Επιπλέον, το banner μας βοηθά να παρέχουμε απόδειξη της δήλωσης συγκατάθεσης. Για το σκοπό αυτό, επεξεργαζόμαστε πληροφορίες σχετικά με τη δήλωση συγκατάθεσης και περαιτέρω δεδομένα καταγραφής σχετικά με τη δήλωση αυτή. Για τη συλλογή αυτών των δεδομένων χρησιμοποιούνται επίσης cookies.

Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε ότι έχει δοθεί συγκατάθεση.  7 παρ. 1 DSG). Art. 7 παρ. 1 DSGVO).

Σύμφωνα με την Οδηγία ePrivacy, μπορείτε να δείτε το ιστορικό των cookies σας, να αλλάξετε cookie ή να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας.

5. Google Analytics

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Analytics της Google Ireland Limited (Ιρλανδία/ΕΕ) για τη διαμόρφωση βάσει αναγκών και τη συνεχή βελτιστοποίηση του ιστότοπού μας. Η υπηρεσία χρησιμοποιεί cookies που επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας μας από εσάς. Αυτό συνεπάγεται την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων με τη μορφή διαδικτυακών αναγνωριστικών (συμπεριλαμβανομένων αναγνωριστικών cookie), διευθύνσεων IP, αναγνωριστικών συσκευής και πληροφοριών σχετικά με την αλληλεπίδραση με τον ιστότοπό μας. Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης του ιστότοπού μας από εσάς, τη σύνταξη αναφορών σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου για τους διαχειριστές του ιστότοπου και την παροχή άλλων υπηρεσιών που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και τη χρήση του διαδικτύου. Κατά τον τρόπο αυτό, τα επεξεργασμένα δεδομένα ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία προφίλ χρηστών, τα οποία ενδέχεται να συνδέσουμε με δεδομένα που έχουμε λάβει μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας. Χρησιμοποιούμε το Google Analytics μόνο με ενεργοποιημένη την ανωνυμοποίηση IP. Αυτό σημαίνει ότι η διεύθυνση IP του χρήστη συντομεύεται από την Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα συμβαλλόμενα κράτη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Χρησιμοποιούμε την παραλλαγή Google Universal Analytics. Αυτό μας επιτρέπει να αντιστοιχίσουμε δεδομένα αλληλεπίδρασης από διαφορετικές συσκευές και από διαφορετικές συνεδρίες σε ένα μοναδικό αναγνωριστικό χρήστη. Αυτό μας επιτρέπει την πλαισίωση και την ανάλυση των μεμονωμένων ενεργειών του χρήστη.

Το Google Analytics χρησιμοποιείται μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 TMG ή το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α DSGVO.

Στην περίπτωση των υπηρεσιών της Google, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση δεδομένων στην Google Inc. στις ΗΠΑ. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην ενότητα “Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες”. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Google στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy

6. Διαφημίσεις Google και Διαχείριση ετικετών Google

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία μάρκετινγκ Google Ads Conversions ή Google Tags Manager της Google Ireland Limited (Ιρλανδία/ΕΕ). Η υπηρεσία Google Ads μας επιτρέπει να τοποθετούμε διαφημίσεις σχετικές με τους χρήστες στο διαφημιστικό δίκτυο της Google (π.χ. στα αποτελέσματα αναζήτησης ή σε άλλους ιστότοπους), να βελτιώνουμε τις αναφορές απόδοσης της καμπάνιας και να αποφεύγουμε την προβολή διαφημίσεων σε έναν χρήστη περισσότερες από μία φορές. Κάθε πελάτης Ads θέτει ένα διαφορετικό cookie μετατροπής. Επομένως, αυτά τα cookies δεν μπορούν να εντοπιστούν σε όλους τους ιστότοπους διαφορετικών πελατών Ads. Ένα αναγνωριστικό cookie χρησιμοποιείται για την καταγραφή των διαφημίσεων που αναπαράγονται σε ποιο πρόγραμμα περιήγησης. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποτραπεί η πολλαπλή προβολή της ίδιας καμπάνιας. Επιπλέον, τα αναγνωριστικά cookie μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταγραφή των λεγόμενων μετατροπών, δηλαδή αν ένας χρήστης βλέπει μια διαφήμιση και επισκέπτεται αργότερα τον ιστότοπο του διαφημιζόμενου και πραγματοποιεί εκεί μια αγορά.

Οι υπηρεσίες μάρκετινγκ της Google χρησιμοποιούνται μόνο με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 3 του γερμανικού νόμου περί τηλεμέσων (TMG) ή το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α του γερμανικού νόμου περί προστασίας δεδομένων (DSGVO).

Στην περίπτωση των υπηρεσιών της Google, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση δεδομένων στην Google Inc. στις ΗΠΑ. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην ενότητα “Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες”. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Google στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy.

7. Google Maps

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Google Maps Google Ireland Limited (Ιρλανδία/ΕΕ) στον ιστότοπό μας και στα κανάλια μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή προβολών χαρτών. Για μια τέτοια ενσωμάτωση, η επεξεργασία της διεύθυνσης IP σας είναι τεχνικά απαραίτητη ώστε να μπορεί να σταλεί το περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Συνεπώς, η διεύθυνση IP σας διαβιβάζεται στην Google. Η Google επεξεργάζεται επίσης περαιτέρω δεδομένα ανάλυσης με δική της ευθύνη, τα οποία χρησιμεύουν για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών της.

Κατά την ενσωμάτωση των Χαρτών Google, χρησιμοποιούμε επομένως μια λύση δύο κλικ. Κατά τη χρήση της λύσης δύο κλικ, δεν δημιουργείται αρχικά καμία σύνδεση με τη Google, αλλά φορτώνεται ένα εικονίδιο από τον δικό μας διακομιστή. Αυτό μπορεί να είναι μια εικόνα προεπισκόπησης των ενσωματωμένων χαρτών ή βίντεο. Η επαφή με τον “διακομιστή τρίτου μέρους” δημιουργείται μόνο μετά από περαιτέρω κλικ στο αντίστοιχο εικονίδιο. Η διαβίβαση της διεύθυνσης IP και η ρύθμιση των cookies πραγματοποιείται επομένως μόνο όταν το επιβεβαιώνετε με το κλικ σας.

Η επεξεργασία δεδομένων πραγματοποιείται με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 3 TMG ή το άρθρο 3 του TMG. 6 παρ. 1 στοιχείο α DSGVO.

Στην περίπτωση των υπηρεσιών της Google, δεν μπορεί να αποκλειστεί η διαβίβαση δεδομένων στην Google Inc. στις ΗΠΑ. Λάβετε υπόψη τις πληροφορίες στην ενότητα “Μεταφορά δεδομένων σε τρίτες χώρες”. Οι χρήστες μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων στην Google στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της Google: https://www.google.com/policies/privacy.

8. Paypal

Η δωρεά σας μπορεί να διεκπεραιωθεί από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie., S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg. Κατά τη διαδικασία αυτή, η Paypal επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα, όπως όνομα, διεύθυνση ή τραπεζικά δεδομένα, όπως αριθμό λογαριασμού/πιστωτικής κάρτας, κωδικούς πρόσβασης, TAN, αριθμούς επαλήθευσης, καθώς και στοιχεία της συναφθείσας σύμβασης και στοιχεία του παραλήπτη της πληρωμής. Μόνο η Paypal συλλέγει και επεξεργάζεται αυτές τις προσωπικές πληροφορίες. Δεν λαμβάνουμε καμία πληροφορία σχετικά με τα στοιχεία του λογαριασμού ή της πιστωτικής σας κάρτας σε καμία περίπτωση. Ενημερωνόμαστε από την Papypal εάν η πληρωμή από τους δωρητές μας έχει ληφθεί, λαμβάνουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και, κατά περίπτωση, τη διεύθυνσή σας για τη δημιουργία απόδειξης δωρεάς. Τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σε σχέση με τη δωρεά σας μπορείτε να τον βρείτε παρακάτω σε αυτή τη σελίδα.

Προς το παρόν συνδέουμε μόνο τον λογαριασμό μας στο paypal, αλλά αν χρησιμοποιήσουμε το πρόσθετο Paypal στον ιστότοπό μας, αυτό θα ελέγχεται από τη διαχείριση της συγκατάθεσής μας. Επομένως, τα cookies τίθενται με τη συγκατάθεσή σας σύμφωνα με την § 15 παρ. 3 TMG ή το άρθρο 3 του TMG. 6 παρ. 1 στοιχείο α DSGVO. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων της Paypal στη διεύθυνση https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#.

9. Google Fonts

Προκειμένου να εμφανίζουμε το περιεχόμενό μας σωστά και με γραφικά ελκυστικό τρόπο σε όλα τα προγράμματα περιήγησης, χρησιμοποιούμε τις “Γραμματοσειρές Google Web Fonts” της Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ- εφεξής “Google”) για την εμφάνιση γραμματοσειρών στον ιστότοπό μας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://developers.google.com/fonts/faq και στην πολιτική απορρήτου της Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Επεξεργασία δεδομένων στις σελίδες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Αντιπροσωπεύουμε διάφορες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης με μια εταιρική σελίδα. Μέσω αυτού, στοχεύουμε να παρέχουμε περαιτέρω ευκαιρίες για ενημέρωση σχετικά με τον οργανισμό μας και για αλληλεπίδραση.

Όταν επισκέπτεστε ή αλληλεπιδράτε με ένα προφίλ σε μια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με ένα προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που χρησιμοποιείται επίσης τακτικά αποτελούν προσωπικά δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει μηνύματα και δηλώσεις που γίνονται με τη χρήση του προφίλ. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας σε ένα προφίλ κοινωνικής δικτύωσης, συχνά συλλέγονται αυτόματα ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτό, οι οποίες ενδέχεται επίσης να αποτελούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

1. Επίσκεψη σε μια σελίδα κοινωνικής δικτύωσης

a. Facebook και Instagram

Όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο Facebook ή το Instagram, μέσω των οποίων παρουσιάζουμε τις υπηρεσίες της οργάνωσής μας, επεξεργάζονται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με εσάς. Μοναδικός υπεύθυνος επεξεργασίας αυτής της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων είναι η Facebook Ireland Ltd (Ιρλανδία/ΕΕ – “Facebook”). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από το Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation. Το Facebook προσφέρει τη δυνατότητα εναντίωσης σε ορισμένη επεξεργασία δεδομένων- πληροφορίες και επιλογές εξαίρεσης σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/settings?tab=ads.

Το Facebook μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για τη σελίδα μας στο Facebook και το Instagram, τα οποία μας βοηθούν να αποκτήσουμε γνώσεις σχετικά με τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούν οι άνθρωποι στη σελίδα μας (τα λεγόμενα “page insights”). Αυτά τα page insights δημιουργούνται με βάση ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τα άτομα που έχουν επισκεφθεί τη σελίδα μας. Αυτή η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται από το Facebook και εμάς ως κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας να αξιολογήσουμε τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούνται στη σελίδα μας και να βελτιώσουμε τη σελίδα μας με βάση αυτές τις πληροφορίες.

Η νομική βάση για αυτή την επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Δεν μπορούμε να αποδώσουμε τις πληροφορίες που λαμβάνονται μέσω του Page Insights σε μεμονωμένα προφίλ στο Facebook που αλληλεπιδρούν με τη σελίδα μας στο Facebook. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας με το Facebook, η οποία καθορίζει την κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ εμάς και του Facebook. Λεπτομέρειες σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τη δημιουργία Page Insights και τη συμφωνία που έχει συναφθεί μεταξύ εμάς και του Facebook μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Σε σχέση με αυτή την επεξεργασία δεδομένων, έχετε τη δυνατότητα να διεκδικήσετε τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων σας (βλ. “Τα δικαιώματά σας”) και έναντι του Facebook. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του Facebook στη διεύθυνση https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου του Facebook, τα δεδομένα των χρηστών υποβάλλονται σε επεξεργασία και στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες. Το Facebook διαβιβάζει δεδομένα χρηστών μόνο σε χώρες για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εκδώσει απόφαση επάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 45 του DSGVO ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του DSGVO.

b. LinkedIn

Η LinkedIn Ireland Unlimited Company (Ιρλανδία/ΕΕ – “LinkedIn”) είναι η μόνη υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων όταν επισκέπτεστε τη σελίδα μας στο LinkedIn. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την LinkedIn μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy.

Όταν επισκέπτεστε, ακολουθείτε ή συμμετέχετε στην εταιρική μας σελίδα LinkedIn, η LinkedIn επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για να μας παρέχει ανώνυμα στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες. Αυτό μας παρέχει πληροφορίες σχετικά με τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούν οι άνθρωποι στον ιστότοπό μας (τα λεγόμενα page insights). Για τον σκοπό αυτό, το LinkedIn επεξεργάζεται ιδίως δεδομένα που έχετε ήδη παράσχει στο LinkedIn μέσω των πληροφοριών στο προφίλ σας, όπως δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία, τη χώρα, τον κλάδο, την αρχαιότητα, το μέγεθος της εταιρείας και την κατάσταση απασχόλησης. Επιπλέον, το LinkedIn επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn, π.χ. εάν είστε οπαδός της εταιρικής μας σελίδας στο LinkedIn. Με το Page Insights, το LinkedIn δεν μας παρέχει προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς. Έχουμε πρόσβαση μόνο στα συγκεντρωτικά Page Insights. Επίσης, δεν είναι δυνατόν να εξάγουμε συμπεράσματα για μεμονωμένα μέλη χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στο Page Insights. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του Page Insights πραγματοποιείται από την LinkedIn και εμάς ως κοινούς υπεύθυνους επεξεργασίας. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας να αξιολογούμε τα είδη των ενεργειών που πραγματοποιούνται στην εταιρική μας σελίδα στο LinkedIn και να βελτιώνουμε την εταιρική μας σελίδα με βάση αυτές τις πληροφορίες. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) DSGVO. Έχουμε συνάψει συμφωνία κοινού υπεύθυνου επεξεργασίας με το LinkedIn, η οποία καθορίζει την κατανομή των υποχρεώσεων προστασίας δεδομένων μεταξύ εμάς και του LinkedIn. Η συμφωνία είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum. Από εκεί και πέρα, ισχύουν τα ακόλουθα:

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της LinkedIn, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται επίσης να τύχουν επεξεργασίας από την LinkedIn στις ΗΠΑ ή σε άλλες τρίτες χώρες. Η LinkedIn θα διαβιβάζει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο σε χώρες για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση επάρκειας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 45 του DSGVO ή βάσει κατάλληλων εγγυήσεων σύμφωνα με το άρθρο 46 του DSGVO.

c. Twitter

Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων κατά την επίσκεψη του προφίλ μας στο Twitter, η Twitter Inc. (ΗΠΑ) είναι ο μοναδικός υπεύθυνος. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από την Twitter Inc. μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση https://twitter.com/de/privacy.

2. Σχόλια και μηνύματα

Επεξεργαζόμαστε επίσης πληροφορίες που μας έχετε παράσχει μέσω της εταιρικής μας σελίδας στην αντίστοιχη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Τέτοιες πληροφορίες μπορεί να είναι το όνομα χρήστη που χρησιμοποιήσατε, στοιχεία επικοινωνίας ή ένα μήνυμα που μας στείλατε. Αυτές οι πράξεις επεξεργασίας πραγματοποιούνται από εμάς ως τον μοναδικό υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων. Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά βάσει του έννομου συμφέροντός μας για να έρθουμε σε επαφή με τα ερωτώμενα πρόσωπα. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχείο στ DSGVO. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν έχετε συναινέσει (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α DSGVO) ή εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. γ DSGVO).

Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων

1. Συμβατική σχέση

Προκειμένου να καθιερωθεί ή να υλοποιηθεί η συμβατική σχέση με τους συμβαλλόμενους εταίρους μας, είναι τακτικά απαραίτητο να επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία επικοινωνίας των σχετικών προσώπων επικοινωνίας που μας παρέχονται. Η επεξεργασία εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον μας για μια επιχειρηματική διαδικασία χωρίς τριβές. Η νομική βάση για την εν λόγω επεξεργασία είναι το άρθρο 4 του ν. 6 (1) στ) DSGVO. Περαιτέρω επεξεργασία δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί εάν έχετε συναινέσει (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο α) DSGVO), εάν αυτό είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) DSGVO) ή εάν αυτό εξυπηρετεί την εκπλήρωση νομικής υποχρέωσης (άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο γ) DSGVO).

2. Εφαρμογές

Εάν υποβάλετε αίτηση σε εμάς, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα της αίτησής σας μόνο για σκοπούς που σχετίζονται με το ενδιαφέρον σας για τρέχουσα ή μελλοντική απασχόληση σε εμάς και την επεξεργασία της αίτησής σας. Η αίτησή σας θα υποβληθεί σε επεξεργασία και θα σημειωθεί μόνο από τα αρμόδια πρόσωπα επικοινωνίας στον οργανισμό μας. Όλοι οι υπάλληλοι που είναι επιφορτισμένοι με την επεξεργασία δεδομένων υποχρεούνται να τηρούν την εμπιστευτικότητα των δεδομένων σας. Εάν δεν μπορέσουμε να σας προσφέρουμε εργασία, θα διατηρήσουμε τα δεδομένα που έχετε παράσχει έως και έξι μήνες μετά την τυχόν απόρριψη, με σκοπό να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή σας και την απόρριψη. Αυτό δεν ισχύει εάν οι νομικές διατάξεις εμποδίζουν τη διαγραφή, εάν η περαιτέρω αποθήκευση είναι απαραίτητη για τον σκοπό της παροχής αποδεικτικών στοιχείων ή εάν έχετε ρητά συναινέσει σε μεγαλύτερη διάρκεια αποθήκευσης. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 26 παρ. 1 p. 1 BDSG. Εάν αποθηκεύουμε τα δεδομένα των αιτούντων σας για διάστημα μεγαλύτερο των έξι μηνών και έχετε συναινέσει ρητά σε αυτό, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι αυτή η συγκατάθεση μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με το άρθρο 1 του νόμου περί προστασίας δεδομένων. 7 παρ. 3 DSGVO. Μια τέτοια ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης μέχρι την ανάκληση.

3. Δωρεές

Εάν αποφασίσετε να μας κάνετε δωρεά, συλλέγουμε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τα τραπεζικά σας στοιχεία, καθώς και την επωνυμία της εταιρείας σας, κατά περίπτωση. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 1 του ν. 6 παρ. 1 στοιχείο β) DSGVO. Τα χρησιμοποιούμε μόνο για τη διαχείριση της δωρεάς σας. Χρησιμοποιούμε το όνομα, την επωνυμία και τη διεύθυνση της εταιρείας σας για την έκδοση αποδείξεων δωρεάς. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και τον αριθμό τηλεφώνου σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση προβλημάτων με τη συναλλαγή. Τα τραπεζικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δωρεών. Τα δεδομένα των δωρητών υπόκεινται σε 10ετή περίοδο διατήρησης σύμφωνα με τη γερμανική φορολογική νομοθεσία.

4. Μέλη υποστηρικτών

Εάν αποφασίσετε να υποβάλετε αίτηση για συνδρομή υποστηρικτή στο Watershed e.V., θα συλλέξουμε και θα αποθηκεύσουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς. Αυτά περιλαμβάνουν το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό τηλεφώνου και τα τραπεζικά σας στοιχεία. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων είναι το άρθρο 1 του Συντάγματος. 6 παρ. 1 στοιχείο β) DSGVO. Τα προσωπικά δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν για τη διαχείριση της χορηγικής ιδιότητας μέλους μέχρι τη λήξη της. Χρησιμοποιούμε το όνομα και τη διεύθυνση για την έκδοση πιστοποιητικών χορηγικής ιδιότητας μέλους. Χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με προβλήματα στη συναλλαγή. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε για το έργο του συλλόγου και τα έργα που υποστηρίζονται από τα μέλη. Αυτό αντιστοιχεί μόνο σε θέματα που αφορούν τα μέλη και, επομένως, υπάρχει έννομο συμφέρον για την αποστολή αυτών των πληροφοριών. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, την πρόσκληση για την ετήσια γενική συνέλευση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα υποστηρικτικά δεδομένα των μελών υπόκεινται σε περίοδο διατήρησης 10 ετών σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία.

WordPress Cookie Plugin by Real Cookie Banner